Εταιρία

Ποια είναι η Arileads

Η Arileads είναι μία νεοσύστατη δραστηριότητα της Αρίστη Συμβουλευτικής με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Εδώ και λίγο καιρό η ανάλυση διακινδύνευσης, τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, αποτελεί την οδηγούσα δύναμη αποφάσεων, που στόχο έχουν και τη μείωση της σοβαρότητας από την εμφάνιση του κινδύνου. Με οδηγό την ποιότητα και σε συνδυασμό με τη γνώση & την εμπειρία στελεχών από τις συμβουλευτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, η Arileads έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένων λύσεων, που θα βοηθήσουν στην απόσβεση από την ταλάντωση που θα επιφέρει, ένα δυσμενές συμβάν που πάντα ευχόμαστε όλοι, να μην εμφανιστεί ποτέ.

Ποια είναι η AriLeads

Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας της Πληροφορίας

Βασικός στόχος της Arileads είναι η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών, της περιβαλλοντικής επίδοσης και της ασφάλειας της πληροφορίας, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των αναγνωρισμένων ως ενδιαφερόμενα μέρη της, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση καθιερώνει αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα / περιβάλλον / ασφάλεια πληροφορίας, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία όλων των συνεργατών της.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της Arileads να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας / Περιβάλλοντος / Ασφάλειας της Πληροφορίας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και τη διαρκή προσφορά υπηρεσιών αρίστης ποιότητας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρίας είναι:

 1. Η τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της και την περιβαλλοντικής της επίδοση.
 2. Η τήρηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων εφόσον αυτές περιγράφονται μέσα από τις συμβάσεις που υπογράφει με πελάτες ή / και συνεργάτες.
 3. Η αναγνώριση των απαιτήσεων αλλά και των συνεπαγόμενων αναγκών των Ενδιαφερόμενων μερών.
 4. Η αναγνώριση των πιθανών κινδύνων & ευκαιριών που άπτονται των δραστηριοτήτων της εταιρίας και η λήψη μέτρων για την πρόληψη - αντιμετώπιση αυτών.
 5. Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση καθώς και η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών.
 6. Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 7. Ο συνεχής εμπλουτισμός και η επέκταση της Επιχειρησιακής γνώσης.
 8. Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 9. Η πρόληψη της οποιαδήποτε ρύπανσης μπορεί να επέλθει από τις δραστηριότητες της.
 10. Η προστασία των συμφερόντων της και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους.
 11. Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας της.