Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Για Επιχειρήσεις

Τομέας Επιχειρησιακής Ευθύνης

Αστική Επαγγελματική Ευθύνη

Η αστική ευθύνη επιχειρήσεων σχετίζεται με την εξασφάλιση της Εταιρίας από τις οικονομικές συνέπειες που απορρέουν από υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή οικονομικές συνέπειες σε τρίτους. Ως τρίτοι νοούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (το προσωπικό της, οι πελάτες της, οι συνεργάτες της κλπ). Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία έχει και την ευθύνη αποκατάστασης της ζημιάς που προκλήθηκε από την ίδια καταβάλλοντας οικονομική αποζημίωση σύμφωνα με το μέγεθος της ζημιάς και της απαίτησης του ενδιαφερόμενου μέρους. Μεταθέτοντας την υποχρέωση αυτή σε μία ασφαλιστική εταιρία εξασφαλίζεται η σταθερότητα & η συνέχεια της.

Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Το συγκεκριμένο πεδίο αφορά τη μελέτη των περιβαλλοντικών κινδύνων & επιπτώσεων που μπορούν να προκληθούν από την επιχείριση κατά τη λειτουργία της. Η Ευρωπαϊκή & η Ελληνική Νομοθεσία προσδιορίζουν το ακριβές πλαίσιο της ευθύνης ανά περίπτωση. Η Arileads αξιοποιώντας τη μεγάλη της εμπειρία στα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι βέβαιο πως θα προτείνει την καλύτερη λύση και στο τομέα αυτό.

Αστική Ευθύνη Προϊόντος & Ανάκλησής του

Κατά την παραγωγή μιας σειράς προϊόντων ή υπηρεσιών, τη διανομή τους στα σημεία πώλησης και από κει στην παράδοσή τους στους τελικούς αποδέκτες, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο και ο κίνδυνος ελαττωματικού προϊόντος / υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία καλείται να ενεργοποιήσει μία σειρά δράσεων που αφορούν την ανάκλησή του. Αυτόματα απορρέουν με βάση το ισχύον νομοθετικό & κανονιστικό πλαίσιο, οικονομικές απαιτήσεις καθώς και πιθανή εμπλοκή της εταιρίας σε νομικές διαδικασίες λόγω αξιώσεων τρίτων. Μέσα από τις υπηρεσίες μας μπορείτε να διασφαλίσετε την ομαλοποίηση μιας τέτοιας κατάστασης μειώνοντας τη σοβαρότητα του κινδύνου.

Ομαδικά Προγράμματα Ασφάλισης Εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι της επιχείρισης αποτελούν το ανθρώπινο κεφάλαιο της. Οι εργαζόμενοι αποτελούν πηγή δημιουργίας και ανάπτυξης της επιχείρησης. Εξασφαλίζοντας το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον και θωρακίζοντας τους εργαζόμενους από κάθε απρόοπτο περιστατικό, η επιχείριση μπορεί να προσδοκά τα μέγιστα οφέλη από την υψηλή παραγωγικότητα των ανθρώπων της.
Η εμπειρία των ανθρώπων μας εγγυάται τον καλύτερο σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου ομαδικού προγράμματος υγείας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, επιδοματικά προγράμματα. Τα ομαδικά προγράμματα υγείας μπορούν επίσης να συνδυάζονται με επενδυτικά προγράμματα μέγιστης απόδοσης,

Τομέας Επιχειρησιακής Περιουσίας

Συμβόλαια κατά παντός κινδύνου

Η κάλυψη της επιχειρησιακής περιουσίας από κάθε κίνδυνο, έχει ως στόχο την εξασφάλιση κεφαλαίων που θα εξασφαλίσουν την αποκατάσταση των ζημιών μετά από ένα δυσμενές συμβάν. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται ενδεχόμενη παύση εργασιών, απώλεια εσόδων, συρρίκνωση & αποσταθεροποίηση. Μέσα από τη συνεργασία με την Arileads και της μεθοδολογίας που αναπτύσσεται, επιτυγχάνεται η αναγνώριση αυτών των κινδύνων και των επιπτώσεών τους και προσδιορίζονται οι ιδανικότερες λύσεις για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.

 

Διακοπής Εργασιών & Απώλεια Κερδών

Η ασφάλιση διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης καλύπτει τα συμφωνηθέντα κόστη και τις απώλειες κερδών που υπέστη η επιχείρηση, για όσο διάστημα συμφωνήθηκε μετά τη διακοπή. Δεν αποτελεί, έναν αυτοτελή ασφαλιστικό κίνδυνο (π.χ. αστικής ευθύνης) ούτε ένα είδος ζημιών, αλλά μία κατηγορία έμμεσων οικονομικών συνεπειών της πραγματοποίησης ενός «αρνητικού», τυχαίου συμβάντος, (π.χ. πυρκαγιά), που προκάλεσε υλικές ζημιές, τις οποίες η διεθνής πρακτική καλύπτει με ειδική συμφωνία, μια που μόνη η ασφάλιση περιουσιακών ζημιών δεν καλύπτει τις έμμεσες οικονομικές συνέπειες. Επειδή, δε, χωρίς δυνατότητα πραγματοποίησης κινδύνου δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλιση, ο νόμος για την ασφαλιστική σύμβαση ορίζει (άρθρο 24 ν. 2496/1997) ότι «αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο», η διακοπή πρέπει να προήλθε από την επέλευση του «ασφαλιστικού κινδύνου» άρα, κινδύνου που μπορεί είτε να μείωσε το ενεργητικό είτε να αύξησε το παθητικό της επιχείρησης. Ασφαλιστικός κίνδυνος είναι, δε, σύμφωνα με το άρθ. 1 του νόμου αυτού, ο κίνδυνος που έχει συμφωνηθεί ότι καλύπτεται. Άρα, προβλέπεται μεν στα ασφαλιστήρια ό,τι προβλέπει και αυτός ο νομικός κανόνας : ότι, δηλαδή, θα πρέπει να καλύπτονται οι κίνδυνοι που απειλούν με άμεσες ζημιές την επιχείρηση, για να μπορέσουν να καλυφθούν οι έμμεσες ζημιές που θα προκύψουν από την διακοπή που θα ακολουθήσει. Μπορεί, όμως, να συμφωνηθεί «κάτι άλλο», ότι δηλαδή αρκεί η διακοπή να προήλθε από τυχαίο ζημιογόνο συμβάν που δεν ασφαλίστηκε, δηλαδή από μη ασφαλιστικό κίνδυνο (π.χ πανδημία). Η Ελληνική Πολιτεία με σχετική νομολογία, «επικύρωσε» την πρακτική της διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς που προϋποθέτει ότι η κάλυψη της διακοπής πρέπει να οφείλεται σε πραγματοποίηση ασφαλιστικού κινδύνου. Μάλιστα, η σχετική νομολογία δεν απαιτεί ο ασφαλιστικός κίνδυνος να προκαλεί μόνο υλικές ζημιές (π.χ. κόστη αποκατάστασης οικοδομής), άρα μπορεί να προκαλεί και μόνο οικονομικές υποχρεώσεις (π.χ. έξοδα αντιμετώπισης ασθενειών), ενώ αναγνώρισε, επιπλέον, ότι πρόκειται για μη δεσμευτική πρακτική και για αυτό έδωσε την δυνατότητα να συμφωνηθεί «κάτι άλλο». Οι άνθρωποι της Arileads διαθέτουν την κατάλληλη γνώση και οξυδέρκεια ώστε να σχεδιάσουν και να σας προτείνουν λύσεις που θα μπορέσουν να αποσβέσουν την επίπτωση των αναφερόμενων κινδύνων.

 

Ασφάλιση Πιστώσεων

Η ασφάλιση πιστώσεων προστατεύει την εταιρία από τον κίνδυνο αδυναμίας αποπληρωμής εμπορεύματος ή υπηρεσίας που έχει παραδοθεί σε τρίτο μέρος. Το αποτέλεσμα που επέρχεται στην εταιρία εξαιτίας αδυναμίας αποπληρωμής της πίστωσης που έχει παραχωρηθεί, είναι οικονομικό και πρέπει να αναπληρωθεί με τη δημιουργία νέων πωλήσεων αντίστοιχης αξίας και κερδοφορίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι χάνεται πολύτιμος χρόνος για την εταιρία καθώς αναγκάζεται να στοχεύσει στην αναπλήρωσή του ποσού για την κάλυψη της πίστωσης που παραχωρήθηκε ενώ υπό κανονικές συνθήκες θα υπήρχε μόνο η νέα παραγωγή. Η Arileads έχει τη δυνατότητα ορθής καθοδήγησης, πρόβλεψης και αξιολόγησης των καταστάσεων που απορρέουν από αδυναμία αποπληρωμής των πιστώσεων εξασφαλίζοντας σταθερότητα στην επιχείρηση χωρίς την υποχρέωση μεταβολής εμπορικής πολιτικής που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του κύκλου εργασιών.